ralc.co.il

החלפת מסלולי תביעות לפיצויים - אדום/ירוקים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  06.03.2024

 החלפת מסלולי תביעות לפיצויים  - אדום/ירוקים 

 רמי אריה, עו"ד רו"ח 

 

רשות המיסים ניסתה לתת פתרון לסוגיות העולות כאשר עוסקים מעוניינים להחליף מסלולי תביעות, בין אם לגבי תביעות עתידיות ובין אם רטרואקטיבית לגבי תביעות לתקופות לגביהן כבר הוגשו תביעות, אלא, שנראה כי הפתרון שניתן על ידה יוצר עוד סוגיות רבות חדשות, כפי שיובהר בהמשך.

העוסקים זקוקים למענה מהיר על סוגיות אלו, לאור העובדה כי המועד האחרון להגשת תביעות הולך ומתקרב. כך לפי ההודעה האחרונה לארכה שניתנה על ידי רשות המיסים, במסלול הוצאות מזכות – המועד האחרון להגשת התביעות הוא  19.3.2024. במסלולי שכר/מחזורים לאזור המיוחד – המועד האחרון להגשת התביעות הוא 19.4.2024. במסלול האדום לפיצויים ליישובי ספר – עד מועד התגבשות מלוא הנזק.

במסמך משלים להוראת ביצוע 3/2023   – לגבי התקופה נובמבר-דצמבר 2023, נדונה סוגיית המעבר בין מסלולי הפיצוי בין התקופות השונות ובכלל – גם לאוקטובר. אלא, שהעמדות המוצגות במסמך זה מעלות יותר שאלות מאשר תשובות.


לגבי מסלול אדום (כפי הניסוח במקור – מצוטט מהמסמך המשלים), הבהרות רשות המיסים הן: 

 1. ניתן להגיש תביעה אחת עבור כל התקופה ועד שלושה חודשים לאחר תום המלחמה.
 2. עוסק שהגיש בקשה במסלול אדום לא יוכל להגיש תביעה נוספת.
 3. ההמלצה היא להמתין עם הגשת בקשה במסלול זה עד לסיום האירוע, ועד להגשת הבקשה הסופית ניתן להגיש בקשות למקדמה (כעת ניתן להגיש עבור נובמבר-דצמבר 2023, וכן מקדמה עבור החודשים ינואר-פברואר 2024 ליישובים הזכאים).
 4. עוסק שבחר להגיש מקדמה ולאחר מכן החליט על הגשת תביעה במסלול ירוק, המקדמות ששולמו יקוזזו מסכום הפיצוי המגיע לפי אותו מסלול שבחר.
 5. הגשת מקדמה במסלול אדום – אם הוגשה תביעה במסלול אדום, ניתן להגיש בקשה למקדמה דרך תביעה קיימת באזור האישי וכן למקדמה נוספת.

שימו לב כי רשימת היישובים בהם העסקים זכאים לפיצויים לפי המסלול האדום עבור ינואר-פברואר 2024, צומצמה רק לישובים שפונו לפי הרשימה המופיעה כנספח למסמך המשלים, לכן, עסקים בישובים שהוצאו מהרשימה, אינם יכולים להגיש תביעות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו להם במסלול האדום, אלא אם מדובר בנזקים שנגרמו במקור בחודשים הקודמים, או בנזקים חדשים שנגרמו להם לאחר השבתת עסקם עקב אירועי מלחמה חדשים כפי הקבוע בתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים.

 

לגבי מסלולים ירוקים – הוצאות מזכות, מחזורים, שכר וחקלאות (כפי הניסוח במקור – ציטוט מהמסמך המשלים), הבהרות רשות המיסים הן: 

 1.  ניתן לבחור מסלול אחד עבור חודש אוקטובר ומסלול אחר בחודשים נובמבר-דצמבר בהתאם לתנאי הזכאות שבחוק והתקנות.

 2. ככלל, עוסק שהגיש תביעה במסלול מסוים עבור אחת התקופות לא יכול לבקש שינוי מסלול עבור אותה תקופה כאשר התביעה נסגרה.   במקרים חריגים (יש להסביר זאת במכתב מצורף) נאפשר שינוי מסלול עבור אותה תקופה במסגרת הגשת השגה.

  לדעתנו, ההבהרות האמורות לעיל, בחלקן מבהירות את הערפל בנושא הגשת התביעות והחלפת מסלולים לפיצויים, אך בחלקן יוצרות ערפל סמיך יותר בנושא. הערפל שנוצר הפעם קשה יותר מבעבר עקב אירועי המלחמה הקשים, היקף הנזקים עקב המלחמה שהמדינה לא ידעה כמוהם מעולם, ואורך תקופת המלחמה והימשכות הנזקים לתקופה ממושכת אשר גם כמוה לא הייתה מעולם, מלבד אולי במלחמת העצמאות.

  במלוא הצניעות, ננסה כאן לתת את התייחסותנו, בתמציתיות רבה, לעמדת רשות המיסים לפי סדר ההבהרות במסמך המשלים, אשר כפי שתראו יהיו שזורות זו בזו, כי שאלה ותשובה אחת גוררת עוד כאלו בהמשך.

 
לגבי האמור במסמך לגבי תביעות במסלול האדום
:  

 1.  מהי "התקופה" האמורה במסמך ? חודש אוקטובר, וחודשים נובמבר-דצמבר 2023 או המועד האחרון שבו היה לעסק נזק עקב המלחמה ? הימשכות המלחמה בהחלט יכולה להביא לכך שתקופת הנזקים תימשך חודשים ונקווה שלא שנים. כלומר, מתי העוסק יידע מתי חלפה "כל התקופה" לגבי הנזק לעסקו  ? ולהתחיל למנות את שלושה החודשים להגיש את התביעה.


 2. ההוראה לגבי עוסק שהגיש בקשה במסלול האדום ולא יוכל להגיש תביעה נוספת, מתייחסת כנראה לכך שאותו עוסק לא יוכל להגיש עוד תביעה במסלולים האחרים, שאחרת לא מתקבלת על הדעת הוראה כזו ששוללת מעסק שנגרמו לו נזקים עקב המלחמה והגיש תביעה ולאחר כחודש יימנע ממנו להגיש עוד תביעה אם עסקו נפגע עקב הגבלות חדשות שהוטלו על הפעילות ביישוב שבו הוא מפעיל את עסקו.

 3. עם זאת, נראה כי רשות המיסים השאירה באופן פתוח את נושא הגשת תביעות חלקיות תוך כדי התקופה, מה שנותן פתרון לסוגיות שהועלו קודם, בכך שבמסמך נרשם כי "ההמלצה היא להמתין עם הגשת בקשה במסלול זה עד לסיום הארוע" (נראה כי חל כאן בלבול בין המושג "תביעה לפיצויים" לבין "בקשה למקדמות" – ר.א.).

  כלומר הגשת תביעות חלקיות במסלול האדום היא אפשרית ולדעתי גם רצויה, אך רשות המיסים השאירה סוגיה זו פתוחה במישור של "המלצה" בלבד.  

 4. ההבהרה לגבי עוסק שהגיש בקשה למקדמה ולאחר מכן הגיש תביעה במסלול הירוק ויקוזזו המקדמות ששולמו לו לפי המסלול האדום, היא נכונה בהחלט. הקיזוז של מקדמות ששולמו מעיד על כך שהחלפת המסלולים תעשה באופן רטרואקטיבי.

  אולם, גם כאן עולה השאלה מה המועד האחרון להגשת התביעות במסלול הירוק, כאשר בתחילה הוגשו רק בקשות למקדמות במסלול האדום ? האם יש סיכון לעוסק שעבר למסלול הירוק כי תביעתו תדחה היות וחלף המועד להגשת התביעות במסלול הירוק.

  יתרה מכך, אם המעבר ממסלול אדום למסלול ירוק הוא אפשרי, מדוע לא הובהר, לדעתנו הברור מאליו, כי ניתן גם לעבור ממסלול ירוק למסלול אדום וגם זאת רטרואקטיבית. ראו את מאמרנו מיום 15.1.2024  בנושא זה.

 5. לגבי הסעיף החמישי בפרק זה, לגבי אופן הגשת הבקשה במסלול האדום, לא הובהר כיצד יפעל עוסק אשר כלל אינו יכול להגיש תביעה למקדמה באזור האישי, מהי אותה "מקדמה נוספת" שאפשר לקבל, ובכלל מה נוהל "ההשגה" או תגובת העוסק לבקשות למקדמה שנדחו מיד לאחר הגשת המקדמה או לאחר ששולמה ונדרשה בחזרה. נזכיר שהחוק והתקנות כלל אינם מתייחסים לנוהל השגה על דחיית בקשה למקדמה.


לגבי האמור במסמך לגבי תביעות במסלולים הירוקים
:  

 1.  יפה שהובהר כי ניתן לבחור מסלול ירוק אחד עבור חודש אוקטובר ומסלול אחר לחודשים נובמבר-דצמבר. אולם, לא הובהר האם הבחירה להחלפת המסלולים לא תיתכן בכלל באופן רטרואקטיבי ? או שגם כאן במקרים חריגים תיתכן החלפה רטרואקטיבית.

 2. סעיף 2 לפרק המסלולים הירוקים אכן משאיר פתח להחלפת מסלולים גם בגין אותה תקופה, למעט כאשר התביעה נסגרה. כלומר, התקבלה החלטה סופית בעניין התביעה על ידי רשות המיסים שלא הוגשה בגינה השגה, ערר או ערעור.

  נאמר כי ההחלפה של המסלולים באופן רטרואקטיבי תתאפשר במסגרת הגשת השגה במקרים חריגים. אולם,  לא ברור מה היחס בין החלק הראשון שבו יש פתח להחלפת מסלול ירוק עד קבלת החלטה סופית, לבין החלק השני שנאמר בו כי ההעברה כזו תתאפשר רק במקרים חריגים.


פעם אחר פעם אנו מוצאים את עצמנו בסוגיות לגבי הגשת תביעות או בקשות למקדמות עקב המלחמה, או בקשיים של בחירת המסלול הנכון. לכן, מומלץ לבחון את כל ההיבטים בהקשר לכל עוסק עוד לפני הגשת בקשה למקדמות או לפני הגשת התביעה לראשונה. טוב לפעול נכון מראש מאשר להתמודד עם תיקונים בדיעבד. 
 מוצע לקבל חוות דעת שתקדים תרופה למכה  .


חשוב גם לקבל מענה מהיר לסוגיות דנן, לאור העובדה כי המועד האחרון להגשת תביעות הולך ומתקרב. כך לפי ההודעה האחרונה לארכה שניתנה על ידי רשות המיסים, במסלול הוצאות מזכות – המועד האחרון להגשת התביעות יהיה  19.3.2024. במסלולי שכר/מחזורים לאזור המיוחד – המועד האחרון להגשת התביעות יהיה 19.4.2024. במסלול האדום לפיצויים ליישובי ספר – עד מועד התגבשות מלוא הנזק. 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6233-החלפת-מסלולי-תביעות-לפיצויים-אדום-ירוקים.aspx

© כל הזכויות שמורות