ralc.co.il

true

מצגת - קופות הגמל

13.07.2006

קופות הגמל
היקף שוק חיסכון ארוך הטווח, היקף שוק קופות הגמל, מאפייני החיסכון ארוך טווח, הטבות המס, תנאים כלליים להפקדות, רקע לחידושי חקיקה, שינויים בהסדר בארגון, שינוי תנאי עמית במעמד עצמאי, מעבר לשערוך יומי וחישוב שווי הוגן, המטרה- ביטול עיוותים, שינוי כללי משיכת כספים, שינוי בכללי העברת החיסכון, תהליך ההעברה לכספים שנצברו לפני החוק, מסלולי קרנות הפנסיה החדשות, שינויים בביטוחי המנהלים, ביטוחי מנהלים מול קופת גמל, ביטוחי מנהלים מול קרן פנסיה חדשה.
עופר קירו, רו"ח

נא להמתין עד לעליית המצגת...


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-710-מצגת-קופות-הגמל.aspx

© כל הזכויות שמורות