ralc.co.il

true

הונאות בשוק ההון

10.01.2007

 

הונאות בשוק ההון

ליאת צאן  *BB, דמיטרי רוזין [*] BB

 

שאלה:

בעקבות פרסום דוח הצוות הבין-משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון (להלן: "וועדת בכר") שוק ההון עומד בפני מהפכה שתביא בסופו של יום לצמיחתו של שוק ההון והגברת התחרות בו. הבנקים, שהיו עד היום מונופוליסטים בשוק זה, נאלצו למכור את אחזקותיהם בנכסים פיננסים ולעסוק, בעיקר, בהפצת המכשירים הפיננסים השונים. בשל הצורך להיות תחרותיים בשוק ולמשוך את הלקוחות, הבנקים עומדם להכשיר מעל 3,000 יועצי השקעות ולפתח מנגנוני בקרה יעילים. 

נשאלת השאלה, האם ההשקעה באמצעות המערכת הבנקאית, היא בטוחה וניתן לסמוך עליה "בעיניים עצומות"?

 

תשובה:

התפתחות שוק ההון בישראל

בשנים האחרונות, נקטה הרשות לניירות ערך בישראל (להלן - "הרשות") בסדרת פעולות לפיתוח שוק הון יעיל ומתקדם, הנמנה עם שווקי ההון המתקדמים בעולם, מהטעמים הנ"ל:

·         הרשות פועלת לתאימות בין הוראות חוקי ניירות הערך הישראליים לאלו הנהוגים במדינות המפותחות בעולם. הרשות מקיימת שיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) וכן עתידה להצטרף להסכם רב צדדי של רשויות, החברות בארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך (IOSCO).

·         המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החליט לאמץ את התקינה הבינלאומית בחשבונאות במלואה החל מינואר 2008. המשמעות היא שמשקיעים מחוץ לארץ יוכלו להבין את המערכת החשבונאית הקיימת, דבר שיעודד השקעה בחברות ישראליות.

·         הרשות הקלה משמעותית בתהליך גיוס הון של חברות בשוק ההון המקומי, דבר שהביא להפחתת עלויות גיוס ההון ואת לוחות הזמנים לגיוס.

·         כמו כן, לאחר פרשת אנרון וחקיקת חוק Sarbanes-Oxley, הרשות עומדת לאמץ שורה של צעדים לעניין מבקרי פנים ורואי החשבון בנושא אי תלות וסקירת עמיתים.

כל אלה הופכים את שוק ההון לבטוח יותר למשקיעים, שוק נגיש ושקוף יותר.

כתוצאה מכך, נחשפים לשוק ההון גם משקיעים שאינם אנליסטים ואינם בעלי יכולת הבנה חשבונאית. משקיעים אלה נעזרים בשרותיהם של יועצי ההשקעות. יועצי ההשקעות מסיעים למשקיעים לאמוד את רמת הסיכון והכדאיות של השקעה מסוימת.

 

הבחנה בין "יועץ השקעות" ל- "מנהל תיקי השקעות"

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 (להלן:"החוק") מגדיר מיהו יועץ השקעות  ומיהו מנהל תיקי השקעות.

יועץ השקעות מוגדר : "מי שעוסק בייעוץ השקעות".

ייעוץ השקעות מוגדר בחוק כדלקמן :

"מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים: לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו."

כלומר, יועץ השקעות מייעץ ללקוח בנוגע לכדאיות השקעה מסוימת, אולם שיקול הדעת וההחלטה, האם וכיצד להשקיע נתונה בידי הלקוח. הלקוח הוא זה שמבצע את הפעילות בחשבון.

מנהל תיקי השקעות מוגדר : "מי שעוסק בניהול תיקי השקעות".

ניהול תיקי השקעות מוגדר : "ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, לחשבונם של אחרים."

כלומר, מנהל תיקי השקעות מחליט לפי שיקול דעתו על ביצוע עסקאות בחשבונאות של אחרים.

 

מי רשאי לקבל רישיון יועץ/ מנהל תיקים?

בחוק פורטו התנאים למתן רישיון ליועץ והתנאים למתן רישיון למנהל תיקים. הזכאות לרישיון בייעוץ או ניהול תיקים ניתנת לאדם שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראל, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות ובתקופת התמחות.

בנוסף, הוא חייב לעמוד בתנאים מסוימים לעניין ביטוח מפני אירועים של רשלנות או מעילה באמון כלפי הלקוח.

מנהל תיקים שהוא תאגיד, חייב להיות בעל רישיון, המעסיק בניהול תיקי השקעות עובדים שהם בעלי רישיון מנהל תיקים. בנוסף, התאגיד נדרש להון עצמי מינימאלי.

 

עיסוק בתאגיד בנקאי

תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בניהול תיקים אלא בייעוץ השקעות.  בתאגיד בנקאי אין צורך בקבלת רישיון לפי החוק, אולם העוסקים בייעוץ השקעות בתאגיד הבנקאי יהיו עובדיו ובעלי רישיון יועץ.

 

חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות ושל מנהל תיקים

חוק הייעוץ מטיל מספר חובות על יועץ השקעות או מנהל תיקים כדלקמן:

1.               חובות אמון- בעל רישיון נדרש לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה. אל לו להעדיף את עינינו האישיים או את עינינו של אחר על פני טובת לקוחותיו וכן, לא להעדיף את ענינו של לקוח אחד על פני אחר;

2.               התאמת השירות לצורכי הלקוח - בעל רישיון נדרש לברר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו ונסיבות רלוונטיות אחרות. לאחר מכן, בעל רישיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח;

3.               הסכם בכתב - בעל רישיון נדרש לערוך הסכם בכתב עם לקוח, קודם לתחילת מתן השירות וכן, למסור העתק ממנו ללקוח. סעיף 13 לחוק מונה את הנושאים הדרושים להיכלל בהסכם;

4.               גילוי נאות - יועץ השקעות נדרש לגלות ללקוח, בגילוי נאות, את כל העניינים המהותיים לעסקה המוצעת או לייעוץ הניתן;

5.               ניגוד עניינים- בעל רישיון נדרש להודיע ללקוח על ניגוד עניינים בינו או בין התאגיד המורשה, שבו הוא עובד או שותף, לבין הלקוח;

6.               איסור העדפה- חל איסור על בעל רישיון להעדיף ניירות ערך או נכסים פיננסיים שלו או של תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד או שותף;

7.               איסור מתן תמריצים - חל איסור על בעל רישיון לקבל טובת הנאה כלשהי, בקשר עם מתן ייעוץ, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, למעט קבלת שכר והחזר הוצאות;

8.               סיכונים מיוחדים - יועץ השקעות נדרש להודיע ללקוח על עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד. מנהל תיקים נדרש לפני ביצוע עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד, לקבל את אישור הלקוח בכתב, לאותה עסקה או לעסקאות הכרוכות באותו סוג סיכון;

9.               חובת סודיות - בעל רישיון נדרש לשמור בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן ייעץ ללקוח או ביצע לחשבונו;

10.               חובת זהירות - בעל רישיון נדרש לנהוג בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהם, בנסיבות דומות. בנוסף, עליו לנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיו.

 

דוגמאות להונאות בשוק ההון

בעקבות התפתחות שוק ההון וחשיפת הציבור הרחב לאפיקי השקעה שונים, בעזרת יועצי השקעות, גדל מספר ההונאות והמעילות בתחום זה. מניסיוננו בתחום הביקורת החקירתית, אנחנו עדים לגידול מהותי בתביעות כנגד יועצי ההשקעות בתאגידים הבנקאים.

במהלך ביקורת חקירתית שערכנו, לצורך מתן חוות דעת מומחה לבתי המשפט בעניין הונאות בשוק ההון, מצאנו כי במספר רב של תיקים, יועצי ההשקעות, שעבדו בתאגידים בנקאים, פעלו בפועל כמנהלי תיקי השקעות על אף שלא ניתנה להם ההרשאה לכך.

יתרה מכך, יועצי ההשקעות הללו לא עמדו בחובותיהם המקצועיות, כפי שהתווה להם החוק.

יועצי ההשקעות הללו לא מילאו אחר חובת אמונים וזהירות, לא הודיעו ללקוחותיהם על עסקאות בעלות סיכונים מיוחדים, לא שמרו על חובת הסודיות ואף השתמשו במידע שהגיע לידיהם מתוקף תפקידם לצורכיהם האישיים.

כתוצאה מכך, נגרמו ללקוחות אלה הפסדים בהיקפים עצומים של מיליוני ש"ח.

במרבית המקרים, מדובר בלקוחות שניהלו את עיניהם הבנקאיים באותו תאגיד בנקאי במשך עשרות שנים. כתוצאה מכך, בין יועצי ההשקעות  הללו לבין הלקוחות נרקמים קשרי חברות החורגים ממסגרת היחסים המקובלת בין לקוח לעובד הבנק.

נמצא במספר תיקים כי יועצי ההשקעות שימשו בתפקידי מפתח באותם תאגידים בנקאים.

אסטרטגיות השקעה

באותם המקרים בהם טיפלנו, יועצי ההשקעות מציגים בפני הלקוח מצגים כוזבים על הזדמנויות השקעה "יוצאות דופן" ומציגים בפניהם אסטרטגיות השקעה שונות.

לדוגמא, באחד התיקים יועץ ההשקעות הציג בפני הלקוח אסטרטגיית השקעה לפיה יש לרכוש מניות בנקאיות "כבדות". למניות אלו, תצורף רכישה זהירה ומדודה של כתבי אופציה על מדד המעו"ף, שיבטיחו, לדברי היועץ,  שבמקרה של ירידה חריפה בשערי המניות בבורסה- יקוזזו הירידות על ידי עליות חדות בשעורי האופציות הללו ולפיכך, אופציות אלו הינן כמו "פוליסת ביטוח".

במקרה ששערי המניות בבורסה עולים, ההפסד בגין האופציות הוא מינורי, ומתקזז מהרווחים במניות הכבדות. כך שבסופו של דבר, רכישת אופציות אלו מהווה פרמיה קטנה וכדאית להבטחת ההשקעה.

בפועל, יועץ ההשקעות שקיבל החלטות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו"טרח" לעדכן את הלקוח בדיעבד, על ידי החתמתו על אלפי טפסי הוראות של ביצוע פעולות בניירות ערך, רכש כמויות עצומות של אופציות ומספר מזערי של מניות. מרכיב האופציות היווה כ- 80% מתיק ההשקעות!

בעסקאות מסוג אופציות מט"ח מקובל לבצע עסקאות הגנה על מנת להגביל את הפסדי הלקוח. באחד מהתיקים נמצא, כי יועץ ההשקעות, שהבטיח לבצע עסקאות הגנה בעת רכישת/ מכירת אופציות מט"ח, השאיר פתח להפסדים בלתי מוגבלים בעת ההשקעה. בתוך מספר חודשים הלקוח הפסיד מיליוני ש"ח. הדבר מעיד לא רק על הונאות שמבצעים יועצי ההשקעות, אלא גם על העסקת יועצים בלתי מקצועיים על ידי התאגידים הבנקאיים.  

הביקורת החקירתית מצאה גם מספר מיקרים בהם יועצי ההשקעות ניצלו את סמכותם ותמימותם של לקוחותיהם על מנת ליצור רווחים בחשבונותיהם או בחשבונות קרוביהם על חשבון הפסדים בחשבונות הלקוחות.

לדוגמא: באחד המקרים נמצא כי במועד מסוים התבצעה מכירה מחשבון הלקוח של 10 כתבי אופציות מט"ח מסוג PUT , אשר מועד פקיעתן הינו לחודש העוקב (אופציות אלו נרכשו במחיר של 1,450 ש"ח) . מחיר האופציה בעסקה זו עמד על סך של 780 ש"ח, עבור כל כתב אופציה. כלומר, סך התמורה לחשבון בגין עסקה זו הייתה 7,800 ש"ח. 

במקביל, בחשבון יועץ ההשקעות התבצעה רכישה של 10 כתבי אופציית מט"ח זהות מסוג PUT, בעלות מועד פקיעה זהה, באותו המחיר, שהיה המחיר הנמוך ביותר בו נמכרה אופציה זו באותו מועד.

בתיק הלקוח הזה בוצעו עוד מספר רב של פעולות הזהים למקרה שתואר לעיל.

 

חריגות מהגבלות שער

במספר תיקים בהם נערכה ביקורת חקירתית, אותרו פעולות שבוצעו על אף שהן חרגו מהגבלת השער שניתנה בהוראה. ביצוע פעולות אלה הסב הפסדים ניכרים ללקוח. נמחיש באמצעות דוגמא: ניתנה הוראה למכירת 40 אופציות מעו"ף מספר xxx. הגבלת השער שניתנה על ידי הלקוח הנה 250 ש"ח. בפועל הפעולה בוצעה בשער של 220 ₪. ההפסד שנגרם ללקוח בגין פעולה זו הנו 1,200 ש"ח.

נמצאה כמות רבה של פעולות שבוצעו בחריגה מהגבלת השער.

אי עמידה בהוראות המפקח על הבנקים

עוד נמצא, כי אותם יועצי השקעות לא מילאו אחר הוראות המפקח על הבנקים בסוגיות שונות, דבר שעשוי להעיד על אופן התנהלותם הלקוי של יועצים אלה.

במספר תיקים בהם נערכה ביקורת חקירתית, נמצאו כמויות גדולות של הוראות שבוטלו.

בהוראה מספר 433, בהוראות המפקח על הבנקים, מחודש דצמבר 1995 (להלן - "ההוראות"), בדבר רישום שגוי בחשבון הלקוח נקבע כי במידה שהבנק גילה רישום שגוי, עליו להודיע ללקוח על הטעות, תיקונה, כולל ביטולי חיובים/זיכויים בריבית שנבעו מהרישום השגוי.

הבנק רשאי שלא למסור הודעה ללקוח אם סכומי הטעויות אינם משמעותיים או שהתיקון בוצע תוך חמישה ימי עסקים מיום הרישום השגוי.

בתיקים אלה, לא נמסרה ללקוח הודעה על ההוראות שבוטלו על אף שרובם היו בסכומים משמעותיים ולעיתים ההוראות בוטלו לאחר חמישה ימי עסקים מיום הרישום השגוי.

בנוסף, באותם תיקים, נמצאו הוראות טלפוניות רבות בהן לא נרשמו פרטי פקיד התאגיד הבנקאי.

בהוראה מספר 435, להוראות, בדבר ביצוע עסקאות על פי הוראות טלפוניות של לקוחות נקבע כי על מנת לבצע העסקאות על פי הוראות טלפוניות, הלקוח נדרש לתת לתאגיד הבנקאי אישור מפורש לכך בכתב.

עוד נקבע כי הוראות טלפוניות יירשמו ברשומות שיכללו את מועד מתן ההוראה, פרטי הפקיד שקיבל את ההוראה וסימון מיוחד שההוראה ניתנה טלפונית.

במספר מקרים נמצא כי על אף שההוראות הללו לא היו חתומות על ידי פקיד התאגיד הבנקאי הן בוצעו ממסופו של יועץ ההשקעות.

סוגיה זו מחזקת את טענותינו כי יועצי ההשקעות הללו ניהלו את תיקי ההשקעות.

ליקוי נוסף המעיד על אי עמידה בהוראות המפקח על הבנקים, הינו רישום לקוי של אופן מסירת ההוראה. הביקורת החקירתית מצאה הוראות שנמסרו בסניף ונרשמו כהוראות טלפוניות.

כאשר לקוח מוסר הוראה בסניף, הוא נדרש לחתום על טופס קנית/מכירת ניירות ערך, במקום המיועד לכך ואילו, כאשר לקוח מוסר הוראה טלפונית, פקיד הבנק נדרש לציין את שם מוסר ההוראה על טופס קנית/מכירת ניירות ערך, במקום המיועד לכך.

במהלך הביקורת החקירתית שנערכה באותם תיקים נמצאו:

·         הוראות בהן שם מוסר ההוראה שונה משמו של בעל החשבון;

·         הוראות בהן נכתבו פרטי בני משפחתו של הלקוח בשם מוסר ההוראה על אף שאינם מורשי חתימה בחשבון;

·         הוראות טלפוניות בהן שם מוסר ההוראה הינו שמו של יועץ ההשקעות, כאשר הוראות אלה נמסרו לפקיד אחר של התאגיד הבנקאי. נראה כי במקרים אלה נרשם שמו של יועץ ההשקעות, פקיד התאגיד הבנקאי, כשמו של בעל החשבון.

במספר תיקים בהם נערכה ביקורת חקירתית נמצאו הוראות עליהן נרשם כי נמסרו בסניף, אך הוראות אלו אינן חתומות על ידי הלקוח.

במספר תיקים נמצאו כמויות גדולה של הוראות  לביצוע פעולות "ריקות". הוראות אלה הינן ללא שם מוסר ההוראה, ללא חתימת פקיד התאגיד הבנקאי וללא חתימת הלקוח.

חשוב להדגיש, כי ללא פרטי ההוראות האמורים, אין לדעת מיהו הגורם שמסר את ההוראה ומה מטרתה.

 

הוראות טלפוניות שנמסרו בסמוך למסירת הוראות בסניף

הוראות לביצוע פעולות בניירות ערך, יכולות להינתן על ידי הלקוח בסניף, באמצעות מילוי טופס לקנית/מכירת ניירות ערך, עליו הוא חותם, או דרך שירותים מכווננים (בטלפון, בפקס או דרך האינטרנט).

באחד התיקים בהם נערכה ביקורת חקירתית נמצאו מקרים בהם במקביל למסירת הוראה טלפונית, ניתנה גם הוראה בסניף. שתי ההוראות נמסרו לאותו פקיד בנק, שהיה באופן "מפתיע", יועץ ההשקעות.

 

כלומר, בעת שהלקוח שהה בסניף ומסר הוראה לביצוע פעולה, באותה עת בדיוק, מדלפק הבנק, התקשר הלקוח כדי למסור הוראה טלפונית לאותו פקיד שהוא ניצב מולו באותו הרגע?!

עוד באותו תיק נמצא, כי רובן המכריע של ההוראות, כ-4,000 הוראות, הינן טלפוניות. באותם מקרים, הלקוח טען כי איננו נהג לבצע פעולות בניירות ערך באמצעות הטלפון.

 

מספר רב של הוראות לאורך כל יום העסקים

במהלך ביקורת חקירתית שנערכה באותם תיקים, נמצאו מקרים, בהם נמסרו כמויות בלתי סבירות של הוראות לביצוע פעולות ביום מסוים. כך לדוגמא, נמצא כי בימים מסוימים נמסרו כ- 90 הוראות.

חשוב להדגיש, כי יום עסקים בתאגידים הבנקאים היה עד כה, בין השעות 8:30 לשעה 15:00.

מכמויות אלה נראה, כי הלקוח היה צריך לשהות ימים שלמים בבנק או לשוחח בטלפון עם פקידי התאגיד הבנקאי במשך מספר רב של שעות.

 

חתימות המתחזות להיות חתימות הלקוח

במהלך הביקורת החקירתית אותרו מספר הוראות טלפוניות שנמסרו ליועץ ההשקעות בהן קיימת חתימה השונה  מחתימתו של הלקוח. סוגיה זו נבדקה גם על ידי גרפולוג שאימת כי מדובר בשתי חתימות שונות של שני אנשים בעלי כתב יד שונה.

עוד נמצא במספר מקרים, כי במועדים בהם יועץ ההשקעות לא נכח בתאגיד הבנקאי, מפאת מחלה או אחר, היקף הפעולות קטן משמעותית, לעיתים אף באותם ימים לא בוצעו פעולות בניירות ערך כלל. ברצוננו להדגיש, שבאותם תיקים, בתקופה המבוקרת, היקפי הפעולות היו ניכרים, כעשרות פעולות ביום. סוגיה זו מחזקת את הטענה כי באותם מקרים פעולת ייעוץ ההשקעות חרגה מגדר "ייעוץ" והפכה לניהול תיקי השקעות.

המלצות

ü       טרם ההתקשרות עם יועץ ההשקעות, יש לוודא כי ליועץ ההשקעות או למנהל תיקי ההשקעות קיים  רישיון תקף בפועל. כלומר, שרישיונו איננו בהתליה או בוטל. בדיקה זו ניתן לבצע באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.

ü       כפי שצוין לעיל, בהתאם לחוק יש לעגן את ההתקשרות עם יועץ ההשקעות או מנהל תיקי ההשקעות בהסכם התקשרות בכתב. יש להקפיד על הנחייה זו שכן הסכם זה הינו מחייב ומעגן בתוכו אופן ההתקשרות ופרטים חיוניים אחרים, כגון: פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח, צרכיך והנחיותיך, הקביעה כי הינך רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות פירוט דמי הניהול, עמלות והוצאות אחרות.

ü       לגבי כל עסקה, וודא כי יועץ ההשקעות מסביר לך את הסיכון הכרוך בה.

ü       נהל רישומים מסודרים בגין העסקאות שביצעת על מנת לוודא שלא בוצעו פעולות ללא הסכמתך.

ü       אל תחתום על מסמכים ריקים ולעולם על תסכים לחתום בדיעבד על עסקה שלא אושרה או בוצעה על ידך. 

ü       יועץ ההשקעות ומנהלי תיקים נדרשים לרשום כל פעולת ייעוץ או ביצוע עסקה עבור הלקוח, בקש עותק מרישומים אלה ושמור למקרה הצורך.

ü       בהתאם לחוק, מנהל תיקים נדרש להמציא ללקוח, לפחות אחת לשלושה חודשים, דין וחשבון על הרכב תיק ההשקעות שלו, על חשבונו הכספי ועל חיוב בשל שכר והוצאות וכן לפרט עסקאות שביצע עבור הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם, תוך הבלטת עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי, אם בוצעו כאלה.

ü       עקוב אחר דיווחים אלה ובדוק את הפעילות שנעשתה בתיק ההשקעות שלך.

ü       במידת הצורך, בקש הסברים ובמקרים של חשדות לאי סדרים יש לשקול הסתייעות במומחים, בעלי ניסיון בהונאות מסוג זה.

 

 [*]  הכותבים הינם ממשרד "ברלב ושות', רואי חשבון"

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-858-הונאות-בשוק-ההון.aspx

© כל הזכויות שמורות