ralc.co.il

true

אגרות חוב - תקן חשבונות מס

18.02.2007

אגרות חוב (אג"ח) – תקן 22

מרצה: אילן שמחה, רו"ח (MBA)

הגדרה – מסמך שהנפיקה חברה ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך מסויים וקבוע או בהתקיים תנאי פלוני, ומשעבדת לשם כך את נכסיה, מפעלה, כולם או מקצתם.

אג"ח הינה אפשרות נוספת לגיוס מזומנים מהציבור. אג"ח היא בעצם הלוואה מהציבור.

ההבדלים בין מחזיק אג"ח למחזיק מניה

אג"ח

מניה

נושה החברה

בעל החברה (בעל מניות)

אין זכויות בחברה למעט הזכות לקבל ריבית ופרעון קרן האג"ח

בעל זכות לקבל דיבידנדים, הצבעה באסיפת בעלי המניות וזכות לנכסים בפירוק

ההתחייבות תפרע במועד מסוכם מראש

ההתחייבות לא תפרע (רק בפירוק)

בפירוק זכאי לנכסי החברה לפני בעלי המניות

אחרון בסדר הקדימויות

הכנסה קצובה וידועה

אין הבטחה להכנסה, רק בעת חלוקת דיבידנד

קבלת הריבית ללא קשר לתוצאות פעילות החברה

חלוקת דיבידנדים רק אם ישנם רווחים.

נושאי הלימוד

 1. הנפקה בערך נקוב (ע.נ.)/בפרמיה/בניכיון ללא הצמדה
 2. החזר קרן בסוף תקופה
 3. החזר קרן בתשלומים
 4. אג"ח צמודה במלואה/בחלקה
 5. פדיון מוקדם של אג"ח

הנפקה בערך נקוב (ע.נ.)/בפרמיה/בניכיון ללא הצמדה

הוצאות הנפקת אג"ח (בהתאם לתקן 22 בחשבונאות)

בעת הנפקת איגרת חוב יתכנו הוצאות הנפקה כגון תשלומים לרואה חשבון, עורך דין חתמים וכו'.

הוצאות ההנפקה בגין האג"ח יוצגו בניכוי מהאיגרת ויופחתו לפי שיטת הריבית בלבד.

פקודת היומן להפחתה: חובה – הוצאות מימון, זכות –הוצאות הנפקת אג"ח.

יתכנו שלוש אפשרויות להנפקת האגרת

 1. הנפקה בערך נקוב (ע.נ.) : ריבית נקובה = ריבית שוק אפקטיבית
 2. הנפקה בפרמיה : ריבית נקובה > ריבית שוק אפקטיבית
 3. הנפקה בניכיון : ריבית נקובה < ריבית שוק אפקטיבית

הנתונים הנדרשים לחישוב שווי איגרת ליום ההנפקה

FV (FUTURE VALUE) – סכום קרן האגרת להחזר בסוף התקופה (נתון בד"כ בשאלה)

שיעור הריבית הנקובה – שיעור הריבית השנתית הרשומה על האגרת. החברה מתחייבת לשלם למחזיק האגרת ריבית בשיעור זה (נתון בד"כ בשאלה)

סכום הריבית (ריבית קופון) – סכום הריבית (ש"ח) אשר יקבל מחזיק האגרת בכל תקופה נתונה (כל חודש/כל חודשיים/כל רבעון/ שנה וכו'). הסכום מחושב באופן הבא:

סכום הריבית = FV * שיעור הריבית בנקובה

N – מספר התשלומים אשר יקבל מחזיק האגרת (מספר הקופונים על האגרת) (נתון בד"כ בשאלה)

I – שיעור הריבית האפקטיבית במשק (נתון בד"כ בשאלה)

PV (PRESENT VALUE) – שווי האגרת ליום ההנפקה (הסכום אותו נדרשים לחשב)


הרישום החשבונאי

רישום הנפקה בערך נקוב (ריבית נקובה="ריבית" שוק)

יום ההנפקה

חובה: קופה

זכות: אג"ח

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

זכות: קופה/ריבית לשלם

הפחתת הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות מימון

זכות: הוצאות הנפקת אג"ח

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

זכות: קופה

רישום הנפקה בפרמיה (ריבית נקובה>ריבית שוק)

יום ההנפקה

חובה: קופה

זכות: אג"ח

זכות: פרמיה

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

זכות: קופה/ריבית לשלם

הפחתת פרמיה והוצאות הנפקת אג"ח*

חובה: פרמיה והוצאות הנפקת אג"ח

זכות: הכנסות מימון

*תתכן אפשרות לפקודת יומן הפוכה במידה והוצאות ההנפקה עולות על הפרמיה ביום ההנפקה

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

זכות: קופה


רישום הנפקה בניכיון (ריבית נקובה<ריבית שוק)

יום ההנפקה

חובה: קופה

חובה: ניכיון

זכות: אג"ח

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

זכות: קופה/ריבית לשלם

הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה

חובה: הוצאות מימון

זכות:ניכיון והוצאות הנפקת אג"ח

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

זכות: קופה


שלבי עבודה בפתרון תרגיל באג"ח - כאשר ישנן הוצאות הנפקה (באמצעות FC200V)

 1. יש לסדר את נתוני השאלה הרלוונטיים (FV, PMT, N, I)
 2. חישוב PV
 3. מהסכום אשר התקבל (PV) יש להפחית את הוצאות ההנפקה. הסכום המתקבל יהיה ה PV החדש.
 4. מזינים את ה PV החדש לתוך המחשבון (שם לב לא משנים את יתר הנתונים, רק משנים את PV הישן ל PV החדש)
 5. כעת מחשבים את הרבית האפקטיבית החדשה של האגרת (לוחצים על I הישן SOLVE).

מתיחסים אל האגרת כרגיל לעניין חישוב הפחתת הפרמיה/הניכיון

הפחתת הוצאות ההנפקה לפי שיטת הריבית

הפחתת הוצאות הההנפקה היא ההפרש שבין PV בכל נקודת חישוב.

אם הריבית משולמת אחת לשנה אז מחשבים את ה PV לסוף כל שנה. ההפרש בין כל PV המתקבל הוא הפחתת הוצאות ההנפקה.

שם לב – החישוב יעשה באותו אופן ללא קשר אם האגרת הונפקה בערך נקוב/בפרמיה או בניכיון.


דוגמא לערך נקוב

ביום 1.1.00 הנפיקה חברת דניאל 100,000 אג"ח 1 ש"ח ע.נ. ריבית נקובה 5% המשולמת בכל סוף שנה החל מיום 31.12.00. ריבית השוק האפקטיבית ליום הנפקה 5%. האג"ח תפרע ביום 31.12.02. עבור ההנפקה שילמה החברה 9,000 ש"ח.

נדרש:

1. שווי האגרת ליום ההנפקה

2. פקודות יומן לאורך חיי האגרת

3. הצגה מאזנית והצגת רווח והפסד

פתרון

01/01/2000

31/12/2000

31/12/2001

31/12/2002

FV

100,000

100,000

100,000

100,000

PMT

5,000

5,000

5,000

5,000

i

5%

5%

5%

5%

n

3

2

1

0

pv

-100,000

-100,000

-100,000

-100,000

הוצאות הנפקה

9,000

9,000

9,000

9,000

pv חדש

-91,000

-93,758

-96,751

-100,000

חדש i

8.53%

8.53%

8.53%

8.53%

רישום הנפקה בערך נקוב (ריבית נקובה="ריבית" שוק)

אירוע / תאריך

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

יום ההנפקה

חובה: קופה

100,000

זכות: אג"ח

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

9,000

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

5,000

5,000

5,000

זכות: קופה

הפחתת הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות מימון

2,758

2,993

3,249

זכות: הוצאות הנפקת אג"ח

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

100,000

זכות: קופה


הצגה מאזנית

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

רכוש אחר

התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות

-

96,751

-

התחייבויות לזמן ארוך

אג"ח בניכוי חלויות שוטפות

100,000

93,758

-

-

דוח רווח והפסד

הוצאות מימון

הוצאות ריבית

5,000

5,000

5,000

הוצאות הפחתת הוצאות נדחות

2,758

2,993

3,249

סה"כ הוצאות מימון

7,758

7,993

8,249


דוגמא לניכיון

ביום 1.1.00 הנפיקה חברת דניאל 100,000 אג"ח 1 ש"ח ע.נ. ריבית נקובה 5% המשולמת בכל סוף שנה החל מיום 31.12.00. ריבית השוק האפקטיבית ליום הנפקה 6.5%. האג"ח תפרע ביום 31.12.02. עבור ההנפקה שילמה החברה 9,000 ש"ח.

נדרש:

1. שווי האגרת ליום ההנפקה

2. פקודות יומן לאורך חיי האגרת

3. הצגה מאזנית והצגת רווח והפסד

פתרון

01/01/2000

31/12/2000

31/12/2001

31/12/2002

FV

100,000

100,000

100,000

100,000

PMT

5,000

5,000

5,000

5,000

i

7%

7%

7%

7%

n

3

2

1

0

pv

-96,027

-97,269

-98,592

-100,000

הוצאות הנפקה

9,000

9,000

9,000

9,000

pv חדש

-87,027

-90,938

-95,248

-100,000

חדש i

10.24%

10.24%

10.24%

10.24%

רישום הנפקה בניכיון (ריבית נקובה<ריבית שוק)

אירוע / תאריך

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

יום ההנפקה

חובה: קופה

96,027

חובה ניכיון

3,973

זכות: אג"ח

100,000

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

9,000

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

5,000

5,000

5,000

זכות: קופה

הפחתת הוצאות הנפקה וניכיון

חובה: הוצאות מימון

3,910

4,311

4,752

זכות: הוצאות הנפקת אג"ח וניכיון

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

100,000

זכות: קופה


הצגה מאזנית

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

רכוש אחר

התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות

-

95,248

-

התחייבויות לזמן ארוך

אג"ח בניכוי חלויות שוטפות

100,000

90,938

-

-

דוח רווח והפסד

הוצאות מימון

הוצאות ריבית

5,000

5,000

5,000

הוצאות הפחתת הוצאות נדחות וניכיון

3,910

4,311

4,752

סה"כ הוצאות מימון

8,910

9,311

9,752


דוגמא לפרמיה

ביום 1.1.00 הנפיקה חברת דניאל 100,000 אג"ח 1 ש"ח ע.נ. ריבית נקובה 5% המשולמת בכל סוף שנה החל מיום 31.12.00. ריבית השוק האפקטיבית ליום הנפקה 3.5%. האג"ח תפרע ביום 31.12.02. עבור ההנפקה שילמה החברה 9,000 ש"ח.

נדרש:

1. שווי האגרת ליום ההנפקה

2. פקודות יומן לאורך חיי האגרת

3. הצגה מאזנית והצגת רווח והפסד

פתרון

01/01/2000

31/12/2000

31/12/2001

31/12/2002

FV

100,000

100,000

100,000

100,000

PMT

5,000

5,000

5,000

5,000

i

3.5%

3.5%

3.5%

3.5%

n

3

2

1

0

pv

-104,202

-102,850

-101,449

-100,000

הוצאות הנפקה

9,000

9,000

9,000

9,000

pv חדש

-95,202

-96,697

-98,294

-100,000

חדש i

6.82%

6.82%

6.82%

6.82%

רישום הנפקה בפרמיה (ריבית נקובה>ריבית שוק)

אירוע / תאריך

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

יום ההנפקה

חובה: קופה

104,202

זכות:פרמיה

4,202

זכות: אג"ח

100,000

הוצאות הנפקה

חובה: הוצאות הנפקת אג"ח

9,000

זכות: קופה

תשלום ריבית קופון

חובה: הוצאות מימון

5,000

5,000

5,000

זכות: קופה

הפחתת הוצאות הנפקה ופרמיה

חובה: הוצאות מימון

1,495

1,597

1,706

זכות: הוצאות הנפקת אג"ח ופרמיה

פדיון אג"ח

חובה: אג"ח

100,000

זכות: קופה


הצגה מאזנית

1.1.00

31.12.00

31.12.01

31.12.02

רכוש אחר

התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות

-

98,294

-

התחייבויות לזמן ארוך

אג"ח בניכוי חלויות שוטפות

100,000

96,697

-

-

דוח רווח והפסד

הוצאות מימון

הוצאות ריבית

5,000

5,000

5,000

הוצאות הפחתת הוצאות נדחות ופרמיה

1,495

1,597

1,706

סה"כ הוצאות מימון

6,495

6,597

6,706

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-889-אגרות-חוב-תקן-חשבונות-מס.aspx

© כל הזכויות שמורות