• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

יחסי הגומלין בין הרו"ח המבקר - לעו"ד של המבוקר

22.04.2007

הקשר של רואה החשבון המבקר

עם עורך הדין של הגוף המבוקר

אריאל פטל / רו"ח (משפטן)

בדרך כלל, עבודת הביקורת בנושא התחייבויות תלויות אינה מושלמת עד לקבלת מכתב מהיועצים המשפטיים של הלקוח בעניין תביעות משפטיות ואיומים בתביעות משפטיות שהוגשו נגד הלקוח.

לשם כך, יש ליישם נוהל פניה ליועצים המשפטיים של הלקוח.

גילוי דעת 83 של לשכת רו"ח בישראל דן, בין השאר, בראיות ביקורת שחייב רו"ח לנקוט לעניין תביעות משפטיות שבהן מעורב הגוף המבוקר שייתכן ותהיה להן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ולכן נדרש לתת עליהן גילוי ו/או לבצע הפרשה.

מטרת הנוהל של קבלת מכתב מהיועצים המשפטיים היא להשיג ראייה תומכת מאיש מקצוע בדבר הטיפול החשבונאי הדרוש ככל שהוא מתייחס לדוחות הכספיים.

בגילוי דעת 83 נקבע כי הנהלים שעל רו"ח לנקוט בקשר עם תביעות משפטיות קיימות או צפויות שהחברה צד להן בין כתובע ובין כנתבע, הן:

1. עריכת בירורים עם ההנהלה לרבות קבלת מצגים רלוונטיים.

2. סקירת פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והתכתבויות ההנהלה עם היועצים המשפטיים של הגוף המבוקר.

3. בחינת חשבוניות של הוצאות משפטיות.

4. בחינת השימוש במידע שהושג על הגוף המבוקר כולל מידע מהמחלקה המשפטית שבתוך החברה.

הנושאים שלגביהם ניתן להסתייע ולקבל מידע עבורם הם:

1. קבלת מידע על תביעות תלויות קיימות נגד החברה.

2. קבלת מידע על תביעות קיימות שהחברה היא הצד התובע.

3. מידע על תביעות שצפויות להיות מוגשות נגד החברה.

4. מידע על שעבודים.

5. מידע על ערבויות.


תקשורת עם היועצים המשפטיים

גילוי דעת 83 קובע שרו"ח המבקר יבקש קיום תקשורת ישירה עם היועצים המשפטיים של הגוף המבוקר.

המבקר יבקש מההנהלה להכין מכתב [דוגמא למכתב-ראו בהמשך] שיישלח על ידי המבקר שבו יתבקשו היועצים המשפטיים של הגוף המבוקר לתקשר ישירות עם המבקר (סעיף 22 בגילוי הדעת).

הערכת התשובה של היועץ המשפטי

יש לבחון את תשובת היועץ המשפטי בתשומת לב ראויה ולהיות ערים לניסוחים מסויגים שלו או להערה, כי מכתבו אינו מכסה את כל השאלות שנשאלו. בדרך כלל, אין להסתפק בתשובות שהתקבלו בשנים קודמות. בנוסף יש לבחון אם תביעה שאינה מהותית כשלעצמה עלולה להצביע על סיכונים נוספים דומים. (לדוגמא: תביעה בגין ליקויי בניה בחברה קבלנית עלולה לעורר, אם תצליח, תביעות מצד רוכשי דירות אחרות באותו פרויקט).

בדרך כלל, תוצאות המחלוקות המשפטיות אינן ניתנות להערכה באופן ברור וחד משמעי על ידי היועץ המשפטי. בנסיבות אלה, בכל מקרה מהותי יש לתת גילוי להתחייבות התלויה ולשקול התייחסות אליה בדוח רו"ח המבקר (הוספת פסקת הפניית תשומת לב עקב מצב של אי וודאות).

תגובה על תשובה דו משמעית ועל הימנעות מתשובה

היועץ המשפטי צריך להמציא למבקר החשבונות חוות דעת ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים או לקבוע כי התוצאה אינה ניתנת לבחינה בשלב זה. אם לדעת היועץ המשפטי אין סיכוי לתביעה, עליו לציין זאת במפורש.

לעיתים עלול רו"ח המבקר להיתקל בחוסר היענות מצד היועץ המשפטי. במקרה כזה רואים זאת כהגבלה בביקורת ויש לסטות מהנוסח האחיד.

כיצד ינהג רו"ח המבקר במקרה של סירוב היועצים המשפטיים לענות למכתב הפנייה אליהם?

 1. יפנה רו"ח המבקר ללקוח וידגיש בפניו שיועציו המשפטיים מסרבים לענות למכתב הפנייה שנשלח אליהם, ושעל הלקוח לנסות ולשכנעם כן לתת מכתב זה בכל זאת.
 2. אם הלקוח מסרב לנסות ולשכנע את היועצים המשפטיים לתת את המכתב הנדרש, הדבר צריך לעורר חשד אצל המבקר שמא יש משהו שמסתירים ממנו. הגבלה זו, אם מניעיה מוצדקים, כן תאפשר בסופה של עבודת הביקורת לתת חוות דעת בנוסח האחיד, בתנאי שרו"ח המבקר יישם נהלי ביקורת חלופיים והניח את דעתו בדבר נאותות ההצגה בדוחות הכספיים. אם רו"ח המבקר לא הצליח להניח דעתו באמצעות נהלי ביקורת חלופיים, יסתייג בחוות דעתו או יימנע ממתן חוות דעת.
 3. אם הלקוח פונה ליועצים המשפטיים ואלה כן משתכנעים ונותנים את המכתב בכל זאת, יש להתייחס במשנה זהירות למכתב בהתייחס לסירוב הראשוני.

אם הלקוח פונה שוב אך היועצים המשפטיים עומדים בסירובם, רואים בכך הגבלה מסיבה אובייקטיבית, ורו"ח המבקר ינקוט בנהלי ביקורת חלופיים כדי להניח דעתו.

אם נקט רו"ח המבקר בנהלי ביקורת חלופיים והניח דעתו בדבר נאותות ההצגה בדוחות הכספיים, בהחלט ייתכן שייתן חוות דעת בנוסח האחיד. אם לא נקט באותם נהלים שחשבם כדרושים, או נקט בנהלים אך לא הניח את דעתו בדבר נאותות ההצגה בדוחות הכספיים, יסתייג בחוות דעתו או יימנע ממתן חוות דעת.

דוגמא לנוסח פנייה מטעם החברה המבוקרת ליועצים המשפטיים:

תאריך:____________

לכבוד:__________

א.ג.נ.,

הנדון: קבלת מכתב מהיועצים המשפטיים

במהלך תקופה זו נערכת ביקורת על דוחותינו הכספיים על ידי מבקרי החשבונות שלנו שם משרד רו"ח לשנה שנסתיימה ביום xx/31/12.

לצורך הביקורת כאמור, הנכם מתבקשים להמציא לנו תיאור והערכה בגין תביעות משפטיות קיימות שחברתנו ו/או חברה בת שלנו צד להן (כתובעת או נתבעת) ובגין תביעות תלויות או צפויות בהן מעורבת או עשויה להיות מעורבת חברתנו ו/או חברה בת שלנו.

המידע שהינכם מתבקשים להמציא לנו יקיף את שנת החשבון המדווחת ואת התקופה שלאחר תאריך המאזן ועד היום. המידע יכלול, בין היתר, את הסכומים שבהם מדובר ואת הערכתכם לתוצאות הכספיות ומועד סיום העניין.

בנוסף, נבקשכם לציין כל סכום המגיע לכם מאיתנו, אם בכלל, תמורת השירותים או כל הוצאה אחרת שהוצאה על ידיכם עד לתאריך מכתב זה.

נודה לכם את תשלחו את תשובתכם במישרין למבקרי החשבונות שלנו.

בכבוד רב,

הנהלת החברה

העתק: רו"ח המבקר.

אריאל פטל, רו"ח (משפטן), הינו מנהל המחלקה המקצועית של Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים.

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר