• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

  טל' 073-2181818
 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

עמותות מאמרים ווניהול תקין

 • ביום 24.1.2008 פורסם בספר החוקים 2129,תיקון מס' 11 לחוק העמותות. לפיו עמותות וחברות לתועלת הציבור יהיו חייבות בדיווח על כל תרומה העולה על סך של 20,000 ש"ח, אשר התקבלה מחו"ל. לעיונכם, תקציר התיקון לחוק.

 • ביום 1.1.2008 פורסם ברשומות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח– 2007 ובו פרק ו' הקובע כי חוק מס מעסיקים יבוטל החל מיום 1.1.2008.

 • תיקון מס' 10 לחוק העמותות כולל חובת הגשת דו"ח שנתי לעמותות עד 30.6 לשנה עוקבת, חיוב אישי על חברי עמותה שקיבלו תקבולים וטובות הנאה מהעמותה שלא כדין, סייגים לגובה שכר חברי ועד ולגובה ההוצאות המרביות המותרות לניהול העמותה, הידוק הביקורת על עמו...

 • חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים שנתקבל לאחרונה, מבהיר כי משתקמים המועסקים למרות מוגבלותם אינם עובדים שכירים של מעסיקם. מכאן, עולה כי תשלומי למשתקמים פטורה ממס הכנסה ומביטוח לאומי, כמו גם ממס שכר ומס מעסיקים.
  רמי אריה, עו"ד ר...

 • "חברה לתועלת הציבור" היא תאגיד המעוניין לפעול שלא למטרת רווח אך אינו רוצה להתאגד כעמותה.
  בתיקון שנתקבל לאחרונה בחוק החברות, הוגדרו מחדש בפירוט ההגדרות, דרכי הפעולה וההקלות לחברות לתועלת הציבור.
  גדעון פישר, עו"ד


 • תקציר תיקון 6 לחוק החברות אשר נותן הגדרה והרחבה חדשה ומעשית להתאגדות המשפטית של " חברה לתועלת הציבור ".
  היתרונות לעומת התאגדות כעמותה או כהקדש, החובות החדשות המוטלות על חברה לתועלת הציבור, הרישום, ביקורת פנימית, הדיווח המילולי המחוייב.
  רמ...


 • לאור ההוראות החדשות והסנקציות הקשות אשר צפויות למפר אותם, כדאי כי אותם מלכ"רים או מוסדות כספיים המחזיקים בזרוע כלכלית, ייערכו באופן מיידי לבדיקת חובת הדיווח החלה עליהם ולביצוע הדיווח כחוק – עד 15.7.2007.
  רמי אריה עו"ד רו"ח


 • הזכות לייסד עמותה, סייגים לרישום עמותה, העמותה כתאגיד, שם העמותה והשימוש בו, תקנון העמותה, החברים בעמותה, פנקס חברים, מוסדות העמותה, האסיפה הכללית, שכר חברי ועד, ניהול חשבונות, הגשת מסמכים, חקירת תפקוד עמותה ופירוק.

 • לצורך  קבלת אישור ניהול תקין נדרש בין היתר להגיש לרשם העמותות - מחלקת פיקוח ובקרה את הטופס שמספרו 025. לנוחיותכם הטופס המדובר.
  משרד המשפטים - רשם העמותות

 • מהו מלכ"ר?, כללי חשבונאות מקובלים למלכ"ר, גילוי דעת 69 ותקן חשבונאות מס' 5, מטרות המלכ"ר, סוגי השירותים שנותן מלכ"ר, צורות התאגדות משפטית,הדוחות הכספיים ודגשים בביקורת מלכ"רים.