• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםדיני עבודהקרן גמל, פנסיה, השתלמותמשיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד ביחס לתחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

משיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד ביחס לתחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

24.08.2008

‏משיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

ככלל, רכיב הפיצויים בקופות הגמל נועד להבטיח תשלום פיצויי פיטורים של מעבידים לעובדיהם הזכאים לכך על פי חוק פיצויי פיטורים.

בקופות הגמל לקצבה, מהווה רכיב הפיצויים חלק מהתקציב המיועד לצבירת זכויות פנסיוניות לעובד.

סעיף 23(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, מתיר "משיכה בידי מעביד של עמית-שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו".

סעיף 23(ב) לחוק זה קובע כי "השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם... רשאי מעביד של עמית-שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה."

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כדלקמן:

"(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה -

(1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה;"

כזכור, החל בינואר 2008, משחקות במגרש הפנסיוני שתי קופות גמל אישיות הפתוחות להפקדות שוטפות: "קופת גמל משלמת לקצבה" ו"קופת גמל לא משלמת לקצבה". שתי הקופות מוגדרות כ"קופת גמל לקצבה".

בקופות הגמל האישיות לפיצויים שפעלו בשנת 2007, כספים שהיו מופקדים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 ימשיכו גם להבא לקבל אישור ככספים המופקדים בקופות גמל אישיות לפיצויים.

עם זאת, כדי שהחל משנת 2008 ואילך עמית בקופת גמל אישית לפיצויים יוכל להמשיך ולהפקיד כספים לאותה קופת גמל שבה ניהל את כספיו עד 31/12/2007, ולא יהיה צורך בפתיחת חשבון חדש בקופת גמל אחרת או פוליסת ביטוח חדשה, ניתנו לקופות האמורות גם אישורי "קופת גמל לא משלמת לקצבה", בשל כספים המופקדים בהם מינואר 2008.

המהפך הפנסיוני של ינואר 2008 נוגע לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולאפשרות החזרת כספי פיצויים למעביד, מאחר שכל קופות הגמל האישיות בהם מופקדים רכיבי פיצויים שוטפים כיום, הן קופות בהן סכום הפיצויים "מיועד גם לביטוח קצבה".

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים והחזר כספי פיצויים למעביד:

במידה ועל כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל חלות הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, הם לא ניתנים להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד ("אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר), ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים.

תקנה 41 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד-1964 קובעת כי:

"קופת גמל לפיצויים לא תשלם ולא תחזיר למעביד, בין במישרין ובין בעקיפין סכום כלשהו מכספיה, אלא על פי תקנונה שאושר על ידי הנציב, או אם פורקה הקופה".

כלומר, לפי תקנה 41, אם תקנון קופת הגמל מתנה תנאים נוספים על אלו הקבועים בחוק, להחזרת כספים למעביד, יגבר תקנון הקופה. אם תקנון הקופה אוסר על החזרתם, לא יוחזרו כספים למעביד.

בקרנות הפנסיה הותיקות, עליהן חל התקנון האחיד - מעסיק אינו רשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על ידו, גם אם הותר הדבר בהסכם קיבוצי, וגם בהתקיים שאר התנאים המאפשרים משיכה כזו לפי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.

בתכניות ביטוח מנהלים נוהגות חלק מחברות הביטוח לכלול בטפסי הבקשה לעריכת הפוליסה סעיף מיוחד, עליו חותמים המעביד והעובד, לפיו ניתן להחזיר למעביד כספי פיצויים לפי דרישתו, גם אם הופקדו בקצבה, וזאת במקרה והעובד עזב מקום עבודתו אצל המעביד בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים.

סעיף כזה, המאפשר החזר כספי פיצויים למעביד, קיים בתנאים הכלליים של תכניות ביטוח מנהלים רבות, ובתקנונים רבים של קרנות פנסיה.

חברות הביטוח מצויידות בחוות דעת משפטיות, לפיהן אם חתמו העובד והמעביד על הסעיף המתיר את השבת כספי הפיצויים למעביד במסגרת בקשת ההצטרפות לביטוח, או אם ההיתר להשיב כספי פיצויים למעביד כלול בתנאים הכלליים של תכנית הביטוח, ניתן להשיב למעביד, על פי דרישתו, את כספי הפיצויים במקרה שהעובד עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים, כשכספי הפיצויים אינם כפופים להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ולא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר שאינם ניתנים להשבה.

הנחיות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון:

לפי הנחיות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר (חוזר גמל 5/2003), מעביד שהפקיד כספים בקופת גמל לפיצויים, יהיה זכאי לקבל כספים מחשבונו בקופת גמל אישית לפיצויים (או מרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה) בתנאים הבאים:

1. פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופת הגמל להשיב את כספי פיצויי הפיטורים למעביד.

2. כאשר העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, והסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה, והמעביד המציא להנהלת הקופה אחת מאלה:

2(א). הצהרתו כי עובדו חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שיצרף המעביד, כי הם ניתנים להחזרה. המעביד יצרף להצהרה את התחייבותו לשיפוי קופת הגמל במידה והיא תחויב בתשלום פיצויי פיטורין לאותו עובד.

2(ב). פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה המאשר כי העובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, וכי הכספים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה או שהם מיועדים גם לביטוח קצבה אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, כי הם ניתנים להחזרה.

על הקופה להודיע לעמית על כוונתה להחזיר כספים למעביד. עליה לצרף להודעתה את הצהרת המעביד או פסק הדין, לפי העניין, וזאת 60 ימים לפחות בטרם ביצוע ההחזר, אלא אם קבע בית הדין תקופה קצרה יותר. ההודעה תינתן באמצעות דואר רשום שישלח לכתובת מגוריו של העמית.

במידה ולעובד קיימת הסתייגות כלשהי אשר יש בה כדי להשפיע על החזר כספי הפיצויים למעביד, נדרש העובד בדרך כלל להמציא צו שיפוטי המורה לקופת הגמל שלא להשיב את כספי הפיצויים למעביד, או לחילופין הודעה חתומה מאת המעביד ובה הצהרתו כי הינו מסכים לשחרור כספי הפיצויים לרשות העובד.

לפי הנחיות הממונה על שוק ההון, מעביד שהפקיד כספים בקופת גמל מרכזית לפיצויים, יהיה זכאי לקבל כספים מחשבונו בקופה המרכזית במקרים הבאים:

1) לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין. המעביד ימציא התחייבות לתשלום פיצויי הפיטורין לעובד.

2) לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך, תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו, ואשר מורה לקופה להחזיר כספים למעביד.

משיכת כספי פיצויים מקופת גמל על ידי מעביד וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק:

בכל שאלה הנוגעת לזכויות עובדים מתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף יש לזכור שעל רוב המעסיקים בישראל חלים הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, ובמקרים רבים הסכמים אישיים או אף נוהג במקום העבודה, לפיהם הם מחוייבים להסדרים פנסיוניים מיטיבים. בהסדרים השונים נכללות הוראות שונות בעניין החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים וכללים שונים בעניין השבת כספי פיצויים למעביד.

הדיון שבהמשך מתייחס למקרים בהם חל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, ולא קיימות הוראות מיוחדות הנוגעות להחזר כספי פיצויים למעביד מתוקף הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי, נוהג וכו', או הסדר אישי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

החזר כספי הפיצויים למעביד לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק:

על ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לפי השיעורים המזעריים המפורטים בצו (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009 וכו'), חלות הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. הן לא ניתנות להחזרה למעביד למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים.

מה הכלל לגבי מעביד הבוחר להפריש שיעורים גבוהים מאלו שפורטו בצו ?

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק כולל הוראות הנוגעות למעביד המעוניין להגדיל את ההפרשה לפיצויים מעבר לשיעור בו הוא מחוייב על פי הצו, ועד 8.33% משכר העובד.

לפי צו ההרחבה, "הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ... אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק..."

כלומר, הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יחולו לגבי הפרשת שיעורים גבוהים יותר מאלו הנקובים בצו, רק אם בחר המעסיק בהחלתם על כספים אלו. במידה ולא בחר בכך, יחולו הוראות סעיף 14 רק על השיעורים המזעריים הנקובים בצו, ויתרת הכספים תהיה ניתנת להשבה בכפוף לחוק, לתקנות ולהוראות הממונה על שוק ההון, ובכפוף לכך שתקנון הקופה אינו אוסר על החזרתם.

מאמר זה הינו כללי ותמציתי. מטרתו להבהיר מעט את הכללים להחזרת כספי פיצויים למעביד מקופת גמל. המאמר אינו מתייחס לכל ההיבטים האפשריים והמשמעויות הנגזרות מהנושא, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • בלה ושאול כהן  (04/09/2008 23:39)
  אני מחפש את שאלת המליון ואף אחד לא עונה.האם הכספים בקופה המשלמת נושאים רווחים ואם יש תשואה מובטחת?(רשת בטחון) מה גורל הכספים שנצברו בקופה המשלמת לאחר מות שני בני הזוג ????.האם אפשר להורשת לילדים ? אשמח לקבל תשובה ברורה וממוקדת לשאלותי. בברכה שאול כהן
 • שאולי  (28/08/2008 09:25)
  17 שנים אני מבוטח בביטוח מנהלים וכל הזמן אמרו לי שהמעביד לא יכול לגעת בפיצויים שלי גם אם אני מתפטר כי הביטוח הוא מסוג מניב קיצבה והכספים "משוריינים". אפילו לא חתמתי על סעיף 14 כי ידעתי שהכספים "משוריינים" בכל מצב ולא רציתי לוותר על השלמת פיצויים. שלחתי לסוכן הביטוח את המאמר ועכשו הוא אומר לי שכמו שכתוב במאמר, יש סעיף בביטוח שלי שאומר שבעל הפוליסה יהיה רשאי לפדות את הפיצויים בפוליסה כפוף לחוק פיצויי פיטורין. מעניין?!!!!!