• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהחישוב נפרד לבני זוגנדחתה העתירה לדיון נוסף בעניין חישוב המס לבני זוג

נדחתה העתירה לדיון נוסף בעניין חישוב המס לבני זוג

24.06.2012

נדחתה העתירה לדיון נוסף בעניין חישוב המס לבני זוג

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

אנו מצטערים להודיע כי פורסמה עתה, החלטת נשיא בית המשפט העליון בעניין פס"ד מלכיאלי, שקורי וכהן, (דנ"א 2103/12 סימה ומשה מלכיאלי נ' פקיד שומה אשקלון ואח') לפיה נדחתה העתירה לדיון נוסף שהגיש משרדנו בשם העותרים, ונתקבע פסק הדין בעניין מלכיאלי כי לא תינתן לבני זוג העובדים יחד האפשרות להוכיח כי הם עובדים באמת ובתמים בעסקם המשותף, ולערוך חישוב מס נפרד על הכנסותיהם מאותו עסק/חברה.

צר לנו כי זו ההחלטה של נשיא ביהמ"ש העליון, ואנו רואים בה נסיגה עצומה בתורת המשפט בישראל לימים של לפני שנות דור. מסתבר כי כעת ניתן לומר כי דיני המס כבר לא יהיו כפופים לעקרונות יסוד של צדק ומשפט העומדים מעל החקיקה בכנסת, אלא רק לרצון המחוקק, שהוא עצמו עושה את רצון הרשות המבצעת - הממשלה, הלכה למעשה, בלבד.

העתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה בעניין מלכיאלי, הוגשה ביום 1.2.2012. בעניין מלכיאלי התקבלו ערעורי המדינה על פסקי דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, של בית המשפט המחוזי בנצרת ונדחה ערעור העותרים על פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. שלושת פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים ניתנו בעררים שהגישו העותרים, בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות את בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.

פסק הדין התמקד בשאלה אם דרישת אי התלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג, אשר קבועה בסעיף קטן 66(ד) לפקודה, היא בגדר חזקה חלוטה, או שמא תקום לבני הזוג זכאות לשומה נפרדת במקום בו הוכיחו כי חרף קיומה של תלות בין מקורות הכנסותיהם, בפועל גובה שכרם אינו נובע מתכנון מס. בפסק הדין נקבע פה-אחד כי מדובר בחזקה חלוטה וכי במקרים בהם מקורות ההכנסה של בני הזוג תלויים זה בזה, אין לאפשר שומת מס נפרדת. זאת, אף אם ביכולתם של בני הזוג להוכיח כי גובה הכנסותיהם נקבע על פי שיקולים ענייניים בלבד.

הסוגיה של חישוב מס של בני זוג העובדים יחד בעסק או חברה שבבעלות אחד מהם או שניהם, התעוררה בעבר בע"א 900/01 קלס נ' פקיד שומה תל-אביב 4. באותו מקרה נבחנו על ידי בית משפט זה "חזקות התלות" הקבועות בסיפא לסעיף 66(ד) לפקודה. היינו, רשימת המצבים בהם מניח הדין קיומה של תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג. פסק הדין שניתן בעניין קלס דחה את עמדת פקיד השומה וקבע כי חזקות התלות הינן ניתנות לסתירה. היינו, כי מקום בו מוכיחים בני הזוג שחרף התקיימות נסיבות החזקות בעניינם, הרי שבפועל אין שוררת תלות בין מקורות הכנסותיהם – לא תישלל מהם הזכאות לשומת מס נפרדת הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי כדי לאפשר למערערים, בני הזוג קלס, להביא ראיות שבכוחן לסתור את חזקת התלות שחלה בעניינם.

בפסק הדין בעניין מלכיאלי, יצר בית המשפט הבחנה בין שני חלקיו של סעיף 66(ד) לפקודה: הרישא לסעיף, אשר מציבה את דרישת אי התלות, והסיפא לסעיף, אשר מפרטת את המצבים בהם קמה חזקה בדבר תלות בין מקורות ההכנסה. בהקשר זה ציין בית המשפט, כי הלכת קלס לא עסקה במקרים בהם מוסכם כי שוררת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג. משכך, אף על פי שקשה להלום תוצאה לפיה מוטל נטל מס כבד יותר על בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלותם, מאשר על נישומים דומים להם אשר אינם נשואים או אשר עובדים בעסקים נפרדים, אין בידו לקבל את עמדת העותרים. לבסוף, הביע בית המשפט תקווה כי המחוקק יבחן בשנית אם נוסחו של סעיף 66(ד) לפקודה עודנו רצוי כיום, בחלוף למעלה מיובל ממועד חקיקתו.

בעתירה לדיון נוסף, טענו העותרים שיוצגו על ידי משרדנו, כי בפסק הדין נשוא העתירה נקבעה הלכה חדשה וקשה העומדת בסתירה חזיתית לפסק דינו של בית המשפט בעניין קלס.

בנוסף לעמדת העותרים הוגשו במסגרת עתירה זו ארבע בקשות להצטרף לעתירה כ"ידיד בית המשפט": מטעם לשכת יועצי המס, מטעם עמותת להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, מטעם תנועת נעמת ומטעם לשכת המסחר של תל-אביב.

על אף הטענות כבדות המשקל שהועלו על ידי העותרים, הגיע נשיא בהמ"ש העליון למסקנה כי דין העתירה לדיון נוסף להידחות. לשיטתו, אכן, בפסק הדין נשוא העתירה נקבעה הלכה חדשה וחשובה באשר לפרשנותו של סעיף 66(ד) לפקודה. עם זאת, הוא לא השתכנע כי הלכה זו עומדת בסתירה חזיתית להלכה שנקבעה בעניין קלס. לשיטתו, פסק הדין בעניין קלס לא דן במפורש במעמדה של דרישת אי התלות. מהלכת קלס לא נובע כי גם בהתקיים תלות בין מקורות ההכנסה, אין מניעה מביצוע שומת מס נפרדת. לדעתו, פסק הדין בעניין קלס כלל לא דן ברישא לסעיף 66(ד) לפקודה, אלא ניתח מבחינה לשונית ותכליתית את הסיפא לסעיף בלבד. מכיוון שכך, לא שוכנע הנשיא מטענות העותרים בנוגע למשמעותה ונפקותה של הלכת קלס, ממילא גם לא מצא מקום לקבל את טענתם כי יש להורות על תחולה פרוספקטיבית של פסק הדין נשוא העתירה, ולהכפיף את עניינם להלכה שנפסקה בעניין קלס.

למעלה מן הנדרש, קובע הנשיא, כי גם אם היה רואה לאמץ את גישת העותרים בנוגע ליחס בין הלכת קלס להלכה שנקבעה בפסק הדין נשוא העתירה, לא הייתה בכך הצדקה לקיום דיון נוסף.

נחמה פורתא ניתן למצוא בקביעת הנשיא, כי פסק הדין נשוא העתירה לא קבע הלכה כללית לפיה כל הוראה אנטי תכנונית מיוחדת שבפקודה, בהכרח יוצרת חזקה חלוטה. עניינו של פסק הדין בסוגיה הקונקרטית של פרשנות הוראת סעיף 66(ד) רישא לפקודה.

לבסוף, דוחה הנשיא גם את העתירה בבקשה לקבוע כי פס"ד מלכיאלי יחול באופן פרוספקטיבי ולא רטרואקטיבי. לשיטת הנשיא: נוכח לשונו המפורשת של ההסדר החוקי, פתרונם של קשיי החקיקה בנושא זה וכנראה גם בנשואים דומים, מונח לפתחו של המחוקק.

הנשיא מקווה כי המחוקק ייתן דעתו להערותיו של בית המשפט בפסק הדין ויערוך בחינה מחודשת בעניין הנוסח הראוי לסעיף 66 (ד) לפקודה הנזכר. דעתנו, היא פסימית מאד בעניין.

מדובר בהטלת מס לא צודקת ולא מוסרית על עשרות אלפי בני זוג העובדים יחד בעסק משותף שבבעלותם. אם ביהמ"ש העליון לא ייתן מזור להוראות חקיקה הגורמות אפליה לרעה של בני זוג כאלו לעומת אחרים שאינן עובדים יחד, אם בית המשפט העליון לא ייתן סעד ומגן בפני חקיקה של המחוקק, שהוא עושה דברה של הרשות המבצעת ופקידיה, מי ייתן ?

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • עובד רשות המיסים  (01/07/2012 12:15)
  לדעתי על כל מקרה שמגיע חישוב נפרד יש 50 מקרים שזאת סתם פיקציה שנועדה רק להפחית את נטל המס. בגללם כל הציבור סובל.
 • sefi@sefinl.com  (28/06/2012 18:51)
  ממתי פקודת מס הכנסה הפכה לצודקת?או חוק ביטוח לאומי למשל על כל חוקיו המפלים.אין פה עינין של צדק או לא צדק יש עינין של להבין מול מה אתה מתמודד והאם זה שווה את זה.
 • ספי מנה"ח  (28/06/2012 18:49)
  לפעמים עדיף לעבוד בשקט במקומות שמושכים תשומת לב ולא להעיר את הדובים משנתם,אסטרטגיה ולא צדק, עם כל החוקים הלא חוקיים במדינה הנאורה שלנו עדיף לתת את הדעת בטווח הרחוק ולקבל החלטות מהראש לוא מהבטן ,בטח לא כשאתם מתמודדים מול דב גריזלי רעב .החלטה אחת אומללה סחבה את כולנו לבעיה.
 • שחר שקורי  (28/06/2012 08:38)
  אנחנו ממשיכים במאבק לשינוי החוק להצטרפות לקבוצת המחאה לפנות לשחר למייל shakury@bezeqint.net להצטרפות לדף הפייסבוק http://www.facebook.com/#!/groups/335460973165455/
 • דרעי אברהם, יועץ מס  (27/06/2012 10:52)
  פסק הדין יוצא תוצאת מס לא צודקת לזוגות נשואים שבאמת עובדים בעסק , שהרי מלבד חקיקה לא צודקת מה ההבדל אם האשה תעבוד בעסקת המשפחתי ותשלם מס לפי הכנסתה בפועל , לבין זה שתעבוד בעסקת המשפחתי, והתא המשפחתי ימוסה בחישוב מס נפרד, אלא שככל הנארה הבעיה האמיתית היא מקרים שבהם אנשים ניצלו לרעה את החישוב הנפרד.
 • קלס  (26/06/2012 21:20)
  פס"ד קלס גנב מהמדינה מליונים של שקלים, וכל בעלע העסקים ובעלי החברות רשמו שכר על שם האישה כאשר בפועל היא לא עבדה, אולי העבירה דף מהשולחן למדפסת והעשירים המשיכו להתעשר עוד יותר וטסו לחול על חשבון המדינה, והעניים השכירים אוכלים את הכובע ולא יודעים למה הם ממשיכים להיות עניים. כל מי שמגיב בשלילה זה מתוך אינטרס אישי צר. צחי מדינת ישראל.
 • נועה, רו"ח  (26/06/2012 11:03)
  מס הכנסה, פקיד שומה ירושלים 1, הודיעו לנו כי אם בת הזוג תפתח עסק עצמאי, ותעניק שרותים לחברה של בעלה בלבד, המס יחושב כעסק אחד. (למרות שמדובר בשני בני זוג שעובדים בפועל שעות רבות ביום).
 • רוסק-רוח  (26/06/2012 10:27)
  דבר ראשון מעודדים אבטלה (האישה לא תעבוד בעסק) דבר שני יוצרים תצורה בה הזוג נאלץ לשקר ולא להצהיר שהזוג עובד ביחד בעסק דבר שלישי יעודדו העלמת הכנסות, יקטינו את ההכנסות על מנת לא להצהיר על הכנסה גבוהה בחישוב מס מאוחד. לצערינו אין הרבה מקרים בהן זוג עובד ביחד ואין בינהם תלות. מס הכנסה הולך להפסיד מפסק הדין הזה ביג טיים.
 • צבי  (26/06/2012 08:10)
  אם פסק הדין איננו הלכה כללית (דברי הנשיא) ופס"ד קלס הוא כן הלכה ובנוסף קיימים הוראות ביצוע מס הכנסה המאפשרות חישוב נפרד. מדוע לא להמשיך חישוב נפרד כאשר החישוב עומד בדרישות פס"ד קלס וחוזר מס הכנסה.
 • עו"ד משה (מוש) גבע  (26/06/2012 08:00)
  כשנסגרת דלת אחת נפתחת אחרת. במקום לחפש כל פעם מזור בבתי המשפט, צריך לפעול במרץ ובנחישות לשינוי חקיקה. יש מספיק תמיכה לכך גם בבית המחוקקים.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר