• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסההערכות לסוף שנת המסביטול ועדות ערר מסמ ק וזירוז מתן אישורי מיסים

ביטול ועדות ערר מסמ"ק וזירוז מתן אישורי מיסים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  22.08.2016

ביטול ועדות ערר מיסוי מקרקעין וזירוז מתן אישורי מיסים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

מהפכה חדשה צפויה בתחום מיסוי מקרקעין, כאשר מוצע במסגרת תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 לבטל את ועדות הערר שעל יד בית המשפט המחוזי היושבות בהרכב של שלושה, ולקבוע במקומם כי ערעור על שומת מיסוי מקרקעין יהיה בפני ביהמ"ש המחוזי על ידי שופט אחד, כפי שמקובל לעניין ערעורי מס הכנסה ומע"מ. בנוסף, מוצע לזרז את מועדי קבלת האישורים לטאבו לאחר ביצוע עסקת מקרקעין.

כך בתזכיר החוק אשר מיישם את החלטות הממשלה מיום 11.8.201, כדלהלן:  

 • מתן אישור לטאבו תוך 60 ימים ממועד העסקה - לפי סעיף 15(ד)(4) לחוק מיסוי מקרקעין, עם תשלום המקדמה לפי סעיף 15(ב) לחוק האמור על ידי הרוכש, יוכל הרוכש לקבל אישור לעניין מס שבח, לרישום הזכויות שרכש על שמו בפנקס המקרקעין. סעיף 15(ט) לחוק האמור, מוסיף וקובע שאם גם שילם הרוכש את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית הוא יוכל לקבל גם אישור לעניין מס רכישה, לרישום הזכויות על שמו, ובהתקיים התנאים המנויים בסעיף. לפי התנאי הקבוע בפסקה 15(ט)(א) קבלת האישור על בסיס שומתו העצמית של הרוכש תתאפשר במועד שבו חלפו 90 ימים מיום שבו הגיש דיווח על העסקה או 30 ימים מהיום שהמציא למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר.
  מוצע לקצר את המועד האמור, כך שיינתן אישור המסים 60 ימים מיום שבו הוגש דיווח על העסקה, או 30 ימים מהיום שהמציא את המסמכים שנדרש להמציאם.
 • מתן אישור לטאבו בעסקאות פטורות תוך 10 ימים - מוצע לקבוע, כי בעסקאות בהן התבקש פטור ממס שבח, יינתנו אישורי המסים בתוך 10 ימים מיום הגשת ההצהרה על ידי המוכר או הגשת כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר, אם הרוכש שילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית, ואם התקיימו יתר התנאים המנויים בסעיף. בסעיף 7 להצעת החוק, נקבעה הוראת מעבר שמטרתה לאפשר לרשות המסים תקופה של הסתגלות הדרגתית לזמן הטיפול אשר נקבע בחוק. לפי ההצעה, בשנת 2017 - אישורי המסים יינתנו לאחר שיעברו 20 ימים מיום הגשת ההצהרה, ובשנים 2018 ו-2019 - יינתנו אישורי המסים לאחר שיעברו 17 ו-14 ימים, בהתאמה. כך, שבשנת 2020 - זמן הטיפול בתיק יגיע לזמן היעד הקבוע בחוק, שהוא 10 ימים.
  יובהר כי אם בשומה שנעשתה על ידי המנהל נקבע שהעסקה לא פטורה ממס שבח, לא יחולו הוראות הסעיף.
  הסעיף לא יחול בעסקות מורכבות הדורשות זמן טיפול ארוך יותר, או בעסקאות שלא ניתן לדעת במועד העסקה אם העסקה תהיה פטורה. הסעיף לא יחול אם הזכאות לפטור ממס שבח או השומה העצמית לעניין מס רכישה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי אשר טרם נתקיים. הסעיף לא יחול על מכירות של דירת מגורים מזכה אם התמורה המשתלמת בעדה מושפעת מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר. במכירה לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין, הפטור יינתן רק על גובה הסכום שיש לצפות לו ממכירתה של הדירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, ללא הזכויות לבניה הנוספת, ועל חלק מהסכום שניתן לו בעבור זכויות הבנייה.
  לא יהיה בנתינת אישורי מסים אישור לשומה העצמית של הרוכש, וגם לאחר רישום הנכס על שם הרוכש, מנהל מיסוי מקרקעין יהיה רשאי לדחות את שומתו העצמית של הרוכש, לקבוע לפי מיטב שפיטתו את המס אשר על הרוכש לשלם, ולהפעיל את אמצעי הגבייה העומדים לרשותו לשם גביית החוב.
 • הערת אזהרה לטובת מנהל מיסוי מקרקעין - כדי ליידע צד שלישי אשר מעוניין לרכוש את הקרקע, בדבר אפשרות קיומו של חוב או שעבוד על הקרקע, בטרם ייכנס להליך של משא ומתן עם בעל הקרקע, מוצע, כי כאשר נרשם נכס ללא שהוברר אם שולמו חובות המס, תירשם הערה במרשם המקרקעין אודות קיומו של חוב אפשרי. בהערה יירשם כי טרם ניתן אישור המנהל ששולמו חובות מס הרכישה, ושככל שלא שולמו החובות למס רכישה, יחולו על גביית החוב הוראות פקודת המסים (גבייה). רישום ההערה לא ימנע ביצוע עסקאות נוספות בקרקע, והיא תימחק לאחר שיאשר המנהל כי העסקה הייתה פטורה ממס או ששולם המס בשלה.
 • איחוד מועדי דיווח - במקרים שונים נדרשים מי שעושים עסקאות בזכויות במקרקעין להגיש הצהרות והודעות על פי חוק מיסוי מקרקעין, לאחר ביצוע העסקה. ישנה חוסר אחידות במועדים השונים המופיעים בחוק להגשת דיווח לגבי העסקה. מוצע לאחד את המועדים להגשת הדיווח, ולקצר אותם, כך שהדיווחים יוגשו 20 יום לאחר ביצוע העסקה.
 • דוחות מקוונים על פעולות במקרקעין - מוצע להקל על חבר בני אדם, ולקבוע מסלול מיוחד לרכישות על ידי חברי בני אדם, אשר מתקיימים לגביהם מאפיינים, אשר יקבע המנהל, המעידים כי יש חשש נמוך יותר שלא תתאפשר גביית חוב המס מהם. על פי מסלול זה, יינתנו אישורי המסים לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה, באופן מידי, ובלבד שהחברה הרוכשת שילמה את המקדמה ואת שומתה העצמית ועמדה בשאר התנאים המופיעים בסעיף 15(ט) לחוק. מוצע לקבוע הסדר זה כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים.
 • ערעור על שומות מיסוי מקרקעין בפני בימ"ש מחוזי ושופט אחד - מוצע להתאים את אופן הדיון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין לאופן הדיון בערעורי מס אחרים. בדיון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה